Få afklaret samarbejdets form og indhold.

Samarbejdsaftalen udarbejdes af den studerende i samarbejde med praksis for at sikre, at der er enighed om indhold og forventninger til projektet. Aftalen laves for at afklare forløbet og undgå misforståelser, som kan dukke op undervejs i processen. Det er derfor vigtigt, at I sammen går aftalen igennem og får afklaret de spørgsmål, der måtte være. Når I er enige om aftalen, skriver begge parter under på aftalen.

Det er de studerendes ansvar, sammen med vejleder, at sikre, at den valgte problemformulering og metode ligger inden for studieordningens rammer. Det er ligeledes de studerendes ansvar, at projektet lever op til de krav, der i øvrigt stilles til bachelorforløb fra UC SYDs side og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Samarbejdsaftalen udarbejdes i to eksemplarer - en til hver part. De studerende sender samarbejdsaftalen med begge underskrifter til vejleder.

Standardskabelon for samarbejdsaftalen finder du her i Word-format: Samarbejdsaftale.

Ved aflevering af bachelorprojektet vedlægges samarbejdsaftalen som bilag.